این وبسایت هیچگونه اطلاعات مشتریان را ذخیره نخواهد کرد.

بعد از خرید هر مشتری تمامی اطلاعات مانند مکان مشتری و آی پی به صورت اتوماتیک پاک میشود

این وبسایت هیچگونه اطلاعات کارت بانکی را ذخیره نمیکند